ORGANISATIE OPON

Het bestuur van het openbaar primair onderwijs Noordenveld (OPON) wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld. De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. Op bovenschools niveau is er een beleidsplan samengesteld met daarin het geformuleerde beleid op bestuursniveau. Van alle beleidsdocumenten zijn exemplaren op school aanwezig; deze liggen voor u ter inzage.
In de gemeente Noordenveld zijn veertien openbare scholen voor basisonderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs. In totaal zijn er ca. 2500 basisschoolleerlingen die onderwijs volgen op een openbare basisschool in de gemeente Noordenveld. Er is altijd een goede openbare basisschool bij u in de buurt waar veiligheid en geborgenheid centraal staan terwijl iedere school een uniek onderwijsaanbod heeft.
Onze scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar, zonder onderscheid te maken naar godsdienst of levensbeschouwing. Elke school is zo ingericht, dat in beginsel ieder kind binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kan doorlopen. Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen, waarbij er vooral aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van verstandelijke, sociale, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden en het aanleren van de noodzakelijke kennis. Op deze manier wordt mede de basis gelegd voor het volgen van passend aansluitend voortgezet onderwijs voor elk kind. 
Binnen het openbaar basisonderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden. 
Op alle scholen wordt gewerkt aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school en we weten zeker dat uw hulp gewaardeerd wordt bij diverse activiteiten. Voor meer informatie over en van OPON zie de website van OPO Noordenveld. 
 
Albert Eising,
Algemene Directie Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld


OBS DE TANDEM

Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl ​​